Kategorija: VS Zahodna Brezovica

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
2 - za mikrobiološke občasne preiskave (iz omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU
​Stanje objektov in naprav
Na dan pregleda ter pred tem je bilo suho vreme.
Vodovod Brezovica - Zahodni se oskrbuje s ptino vodo izključno z dotokom vode iz vodovoda JP VOKA SNAGA.

Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

 Št.  Odvzemno mesto   Skladen / neskladen    Prosti klor (mg/l)  Organoleptični izgled vode 
1. Omrežje - Starovaška cesta 19 skladen <0,03 sprejemljiv
2. Omrežje - Drobtinška pot 16 skladen <0,03 sprejemljiv

 

Mikrobiološka preskušanja
Oba odvzeta vzorca pitne vode sta bila glede na opravljen obseg laboratorijskih preskušanj, skladna z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v prilogah pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

MNENJE
Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Brezovica - Zahodni, varna.

PREDLAGANI UKREPI
Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijske naprave in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.