ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV

4 - za mikrobiološke redne preiskave (omrežja)

1 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU

Stanje objektov in naprav

Na dan pregleda ter pred tem je bilo suho vreme.
Na vodovodu se opravlja stalna dezinfekcija pitne vode - klorirna in UV naprava (iz zajetja Virje) in dodatna UV naprava (oskrbovalno območje - Gorenja Brezovica). Na zajetju Vnanje Gorice (vrtina) ni bila vključena priprava vode (dezinfekcija pitne vode - klorirna naprava).
Upravljalec vodovoda je imel v času pregleda, iz distribucije, izključen dotok vode iz JP Vo-Ka. V času pregleda so uporabljali vodo iz zajetja Virje in zajetja Vnanje Gorice (vrtina).
Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

 Št.  Odvzemno mesto   Skladen / neskladen    Prosti klor (mg/l)  Organoleptični izgled vode 
1.  Omrežje - Vrtec Vnanje Gorice skladen <0,03 sprejemljiv
2. Omrežje - Vrtec Vnanje Gorice skladen 0,43 sprejemljiv
3. Omrežje - OŠ Preserje skladen 0,35 sprejemljiv
4. Omrežje - Jezero 70a skladen 0,50 sprejemljiv

 

Vsi odvzeti vzorci pitne vode, so bili glede na opravljen obseg laboratorijskih preskušanj, skladni z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v prilogah pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Fizikalno kemijska preskušanja

Glede na obseg in rezultate opravljenih preiskav je bil odvzeti vzorec pitne vode, za fizikalno kemijska preskušanja, skladen z zahtevami zgoraj omenjenega pravilnika.

MNENJE

Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Podpeč - Preserje in Vnanje Gorice, varna.

PREDLAGANI UKREPI

Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.