DATUM IN ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV

26. 11. 2014

4 - za mikrobiološke redne preiskave (iz vrtine in omrežja)

3 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz vrtine in omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU

Stanje objektov in naprav

Na dan pregleda ter pred tem je bilo suho vreme. V začetku novembra so bile na območju vodovoda obilne padavine dežja. Na vodovodu se opravlja stalna dezinfekcija pitne vode - klorirna in UV naprava (iz zajetja Virje) in dodatna UV naprava (oskrbovalno območje - Gorenja Brezovica). Na zajetju Vnanje Gorice (vrtina) je bila začasno vključena priprava vode (dezinfekcija pitne vode - klorirna naprava). Poleg tega je bil za celotne vodovod razglašen tudi začasni ukrep prekuhavanja vode.
Upravljalec vodovoda je imel v času pregleda, iz distribucije, izključen dotok vode iz vodovoda JP VO-KA. V času pregleda so uporabljali vodo iz črpališče Virje in zajetja Vnanje Gorice (vrtina).

Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

IZVIDI LABORATORIJSKIH PREISKAV

 Št.  Odvzemno mesto   Skladen / neskladen    Prosti klor (mg/l)  Organoleptični izgled vode 
1. Omrežje - Vrtec Vnanje Gorice skladen / sprejemljiv
2. Omrežje – Vrtec Notranje Gorice skladen 0,22 sprejemljiv
3. Omrežje – Vrtec Podpeč skladen 0,03 sprejemljiv
4. Omrežje – Hidrant pri h.št. Kamnik pod Krimom 110 skladen / sprejemljiv
5. Zajetje - Vrtina VG - 1/2007 skladen / sprejemljiv

 

Mikrobiološka preskušanja

Laboratorijska preskušanja so pokazala, da so bili vsi odvzeti vzorci pitne vode (po pripravi), glede na opravljen poseg laboratorijskih preskušanj, skladni z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v prilogah pravilnika o pitni vodi (Ur.list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Fizikalno kemijska preskušanja

Glede na obseg in rezultate opravljenih preiskav so bili vsi odvzeti vzorci pitne vode, za fizikalno kemijska preskušanja, skladni z zahtevami zgoraj omenjenega pravilnika.

MNENJE

Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Podpeč - Preserje, varna.

PREDLAGANI UKREPI

Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nazdor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.