Kategorija: VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
4 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz zajetja in omrežja)
2 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz zajetja in omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU
​Stanje objektov in naprav
Na dan pregleda je bilo deževno, pred tem pa pretežno suho vreme.

Na vodovodu se opravlja stalna filtracija pitne vode - ultrafiltracija in dezinfekcija s klorirno napravo (Vodarna Virje). Na zajetju Vnanje Gorice (vrtina) ni bila vključena priprava vode (dezinfekcija pitne vode - klorirna naprava).
​V času pregleda se je uporabljalo vodo iz zajetja Virje in zajetja Vnanje Gorice (vrtina).

Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

 Zap. Št.  Odvzemno mesto   Skladen / neskladen    Prosti klor (mg/l)  Organoleptični izgled vode 
1.  Omrežje - vrtec Vnanje Gorice skladen <0,03 sprejemljiv
2.  Zajetje - vrtina VG-1 skladen / sprejemljiv
3.  Omrežje - vrtec Notranje Gorice skladen  0,19 sprejemljiv
4.  Zajetje surova voda Vv-1/86 Virje neskladen / sprejemljiv
5. Zajetje filtrirana voda Vv-1/86 Virje skladen / sprejemljiv

 

Mikrobiološka preskušanja
Pet odvzetih vzorcev pitne vode je bilo glede na opravljen obseg laboratorijskih preskušanj skladnih z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v prilogah pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15), medtem ko en vzorec (surova voda - pred pripravo) ni bil skladen zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli, koliformnih bakterij, enterokokov in Clostridium perfringens (s sporami).

Fizikalno kemijska preskušanja
Glede na obseg in rezultate opravljenih preiskav sta bila odvzeta vzorca pitne vode, za fizikalno kemijska preskušanja, skladna z zahtevami zgoraj omenjenega pravilnika.

MNENJE
Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Podpeč - Preserje in Vnanje Gorice, varna.

PREDLAGANI UKREPI
Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.