Kategorija: VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
5 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz zajetja in omrežja)
1 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU
​Stanje objektov in naprav
Na dan pregleda ter pred tem je bilo pretežno suho vreme (mesec dni brez padavin).

Na vodovodu se opravlja stalna filtracija pitne vode - ultrafiltracija in dezinfekcija s klorirno napravo (Vodarna Virje). Na zajetju Vnanje Gorice (vrtina) ni bila vključena priprava vode (dezinfekcija pitne vode - klorirna naprava).
​V času pregleda se je uporabljalo vodo iz zajetja Virje in zajetja Vnanje Gorice (vrtina).

Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

Zap. Št. Odvzemno mesto Skladen / neskladen Prosti klor (mg/l) Organoleptični izgled vode
1. Zajetje - Vodarna Virje za UF, pred dezinfekcijo skladen / sprejemljiv
2. Omrežje - Jezero 70 a skladen 0,17 sprejemljiv
3. Omrežje - vrtec Podpeč skladen 0,12 sprejemljiv
4. Omrežje - OŠ Preserje skladen 0,09 sprejemljiv
5. Omrežje - vrtec Vnanje Gorice skladen 0,11 sprejemljiv

 

Mikrobiološka preskušanja
Vsi odvzeti vzorci pitne vode so bili glede na opravljen obseg laboratorijskih preskušanj skladni z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v prilogah pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15). 

Fizikalno kemijska preskušanja
Glede na obseg in rezultate opravljenih preiskav je bil odvzeti vzorcec pitne vode, za fizikalno kemijska preskušanja, skladen z zahtevami zgoraj omenjenega pravilnika.

MNENJE
Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Podpeč - Preserje in Vnanje Gorice, varna.

PREDLAGANI UKREPI
Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.