Kategorija: VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
6 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz zajetja in omrežja)
1 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz omrežja)
1 - za fizikalno kemijske občasne preiskave (iz omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU
​Stanje objektov in naprav
Na dan pregleda je bilo suho vreme nekaj dni po močnejših in obilnih padavinah.

Na vodovodu se opravlja stalna filtracija pitne vode - ultrafiltracija in dezinfekcija s klorirno napravo (Vodarna Virje). Na zajetju Vnanje Gorice (vrtina) ni bila vključena priprava vode (dezinfekcija pitne vode - klorirna naprava).
​V času pregleda se je uporabljalo vodo iz zajetja Virje in zajetja Veliki vrh Vnanje Gorice (vrtina).

Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

Zap. Št. Odvzemno mesto Skladen / neskladen Prosti klor (mg/l) Organoleptični izgled vode
1. Omrežje - vrtec Vnanje Gorice skladen <0,03 sprejemljiv
2. Zajetje - vrtina VG-1 Vnanje Gorice skladen / sprejemljiv
3. Omrežje - vrtec Notranje Gorice skladen <0,03 sprejemljiv
4. Zajetje - Vodarna Virje pred filtracijo neskladen / sprejemljiv
5. Zajejte - Vodarna Virje po ultrafiltraciji skladen / sprejemljiv
6. Omrežje - OŠ Preserje skladen <0,03 sprejemljiv

 

Mikrobiološka preskušanja
Pet odvzetih vzorcev pitne vode je bilo glede na opravljen obseh laboratorijskih preskušanj skladnih z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v prilogah Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15), medtem ko en vzorec (surova voda - pred pripravo) ni bil skladen zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli, koliformnih bakterij, enterokokov in Clostridium perfringens (s sporami) ter zaradi preseženega skupnega števila mikroorganizmov pri 37 °C. V istem vzorcu je bilo zelo povečano tudi skupno število mikroorganizmov pri 22 °C.

Fizikalno kemijska preskušanja
Glede na obseg in rezultate opravljenih preiskav sta bila odvzeta vzorca pitne vode, za fizikalno kemijska preskušanja, skladna z zahtevami zgoraj omenjenega pravilnika.

MNENJE
Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Podpeč - Preserje in Vnanje Gorice, varna.

PREDLAGANI UKREPI
Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.