Kategorija: VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
7 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz zajetji in omrežja)
1 - za fizikalno kemijske redne in občasne preiskave (iz zajetji in omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU
​Stanje objektov in naprav
Na dan pregleda ter pred tem je bilo suho vreme nekaj dni po padavinah.

Na vodovodu se opravlja stalna filtracija pitne vode - ultrafiltracija in dezinfekcija s klorirno napravo (Vodarna Virje). Na zajetju Vnanje Gorice (vrtina) je bila vključena priprava vode (dezinfekcija pitne vode - klorirna naprava).
​V času pregleda se je uporabljalo vodo iz zajetja Virje in zajetja Veliki vrh Vnanje Gorice (vrtina).

Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

Zap. Št. Odvzemno mesto Skladen / neskladen Prosti klor (mg/l) Organoleptični izgled vode
1. Zajetje - Vrtina VG-1 skladen / sprejemljiv
2. Omrežje - vrtec Vnanje Gorice skladen 0,03 sprejemljiv
3. Omrežje - vrtev Notranje Gorice skladen 0,03 sprejemljiv
4. Omrežje - OŠ Preserje skladen 0,03 sprejemljiv
5. Omrežje - Gorenja Brezovica neskladen 0,03 sprejemljiv
6. Zajetje - vodarna Virje (surova voda) neskladen / sprejemljiv
7. Zajetje - vodarna Virje po ultrafiltraciji skladen / sprejemljiv

 

Mikrobiološka preskušanja
Pet odvzetih vzorcev pitne vode je bilo glede na opravljen obseg laboratoriskih preskušanj skladnih z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023), medtem ko dva vzorca nista bila zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Od tega en vzorec (surova voda - pred pripravo) tudi zaradi prisotnosti bakterij (Escherichia coli, enterokokov in Clostridium perfringens (s sporami) ter zaradi preseženega števila kolonij pri 36°C. V istem vzorcu je bilo zelo povečano tudi število kolonij pri 22°C.
Fizikalno kemijska preskušanja
Glede na obseg in rezultate opravljenih preiskav sta bila odvzeta vzorca pitne vode, za fizikalno kemijska preskušanja, skladna z zahtevami zgoraj omenjene uredbe.

MNENJE
Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Podpeč - Preserje in Vnanje Gorice varna.

PREDLAGANI UKREPI
Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.