Obrazci

Breadcrumbs

E-računi

Splošni pogoji za poslovanje z e-računi
1: Vloga za izdajo e-računa
2: Vloga za prenehanje izdaje e-računa


Plačilo s trajnim nalogom

3: Soglasje za SEPA direktno obremenitev


Vodovod in kanalizacija

4: Vloga za izdajo projektnih pogojev / soglasja za vodovod in kanalizacijo

Priloge:

  • Idejna zasnova predvidene gradnje
  • Situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500
  • Opis specifičnosti gradnje s predvideno potrošnjo vode
5: Vloga za izdajo soglasja za priključitev  
6: Vloga za pregled izvedbe priključka  
7: Vloga za pridobitev vodovodnega / kanalizacijskega priključka

Priloge:

  • Projekt vodovodnega priključka
  • Dokazilo o lastništvu objekta in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v skupni lasti
  • Kopija gradbenega dovoljenja
  • Kopije služnostnih pogodb lastnikov, po katerih bo potekal priključek
8: Vloga za spremembo podatkov o odjemnem mestu  
9: Zahtevek za kontrolo vodomera  
10: Vloga za ukinitev odjemnega mesta  
11: Vloga za prestavitev vodomernega jaška  
Vloga za izdelavo ocene obratovanja za malo komunalno čistilno napravo (MKČN)

Priloge:

  • Tehnična dokumentacija (dobite jo od proizvajalca oz. dobavitelja - prospekti niso tehnična dokumentacija)
  • Izjava o skladnosti z navedenim certifikatom (dobite jo od proizvajalca oz. dobavitelja)
12: Obrazec za naročilo zakoličbe in nadzora  

Ceste

13:  Vloga za izdajo soglasja za poseg v cestni pas
14: Vloga za oprostitev okoljske dajatve za kmetijsko dejavnost
15: Vloga za oprostitev plačila grezničnine