Katalog informacij javnega značaja

Breadcrumbs

Osnovni podatki o katalogu

Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o Javnem komunalnem podjetju Brezovica, d.o.o., poslovodstvu družbe ter drugih zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.

Datum prve objave kataloga: 22. 03. 2007
Datum zadnje spremembe: 10. 06. 2014
Katalog je dostopen na www.jkp-brezovica.si.
Na sedežu podjetja je na razpolago katalog v tiskani obliki.

Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 51/2006)
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 115/03)
Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 40/04)

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslov:
JKP Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje.

Podatki o Javnem komunalnem podjetju Brezovica d.o.o. 

JKP Brezovica d.o.o. je izvajalec javnih služb s področja vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vzdrževanj cest ter vzdrževanja cest – zimska služba.

Naziv: Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.
Skrajšani naziv: JKP Brezovica d.o.o.
Naslov: Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
Tel.: 01 / 363 30 20
E-pošta: info(at)jkp-brezovica.si
Spletna stran www.jkp-brezovica.si
Matična številka: 5945151
Šifra dejavnosti: 36.000
Identifikacija številka za DDV: SI22513434
Transakcijska računa:
IBAN SI56 6100 0001 7371 398, Delavska hranilnica d.d.
IBAN SI56 6000 0000 0484 586, LON d.d.
Odgovorna oseba: Monika Pulko, u.d.i.grad., direktorica

Organigram podjetja

JKP Brezovica - Organigram podjetja

 

 

 

 

 

Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja

Direktorica: Monika Pulko, univ. dipl. inž. grad. 
Miran Repar, inž. grad. - Vodja sektorja za vodooskrbo, odpadke in pokopališča

Zakoni in podzakonski akti, ki urejajo izvajanje javnih služb

Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS (Ur. list RS, št. 32/1993)
Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1-UPB3 (Ur. list RS, št. 65/2009)
Zakon o varstvu okolja - ZVO-1-UPB1 (Ur.l. RS, št. 41/2004)
Zakon o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Ur. list RS, št. 102/2004)
Zakon o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2 (Ur.l. RS, št. 24/2006)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in o urejanju pokopališč - ZPPDUP (Ur.l. SRS, št. 34/1984)​
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015 in 76/2017)
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja občine Brezovica (Ur.list RS št. 58/2017)
Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 20/2019)
Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št.88/2012)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št. 66/2013)
Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št. 73​/2014)
Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brezovica (Ur. list RS, št. 63/2012)
Odlok o ureditvi zimske službe (Ur. list RS, št. 63/2012)
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica(Ur. list RS, št. 31/98)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 35/06)
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov
Povezava na register evropskih predpisov

Seznam drugih informativnih zbirk

Cenik dobrin oz. komunalnih storitev
Poročilo o kvaliteti pitne vode

Vrste postopkov, ki jih vodi JKP Brezovica d.o.o.

  • Izdaja projektnih pogojev / soglasij
  • Oddaja javnih naročil za dejavnost javnih služb

Javne evidence s katerimi upravlja JKP Brezovica d.o.o.

Evidence javne infrastrukture

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Zahtev po informacijah javnega značaja do vzpostavitve kataloga še nismo prejeli.

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Objave po 11. točki 10. a člena Zakona o dostopu informacij javnega značaja
Objave po 12. točki 10. a člena Zakona o dostopu informacij javnega značaja

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.