Izdaja pogojev in soglasij

Breadcrumbs

Za kakršne koli posege v varovalni pas ceste in samo cestno telo je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca oziroma vzdrževalca cest. Za lokalne ceste in kategorizirane javne poti in ceste v občinski lasti izdaja soglasja JKP Brezovica. Enako velja za pločnike in druge javne površine.

Za izdajo soglasja je potrebno oddati vlogo in potrebno dokumentacijo, glede na vrsto nameravanega posega. Prav tako je potrebno pridobiti soglasje za izredne prevoze.

Za državne ceste je pristojna Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC).