Zbiranje in pravilno odlaganje odpadnega jedilnega olja

Breadcrumbs

JKP Brezovica se v okviru dejavnosti izvajanja javne gospodarske službe vzdrževanja javnega kanalizacijskega omrežja in objektov na njem v zadnjem času srečuje s težavami, ki jih povzroča nepravilno odvrženo odpadno jedilno olje. Na videz sicer nepomemben odpadek v primeru, da je odvržen v sistem za odvajanje odpadnih voda, lahko povzroči veliko materialno škodo in v skrajnem primeru tudi nedelovanje sistema. Kako izgledajo zamašene cevi v našem sistemu, po le treh letih uporabe, je razvidno iz fotografij.

odpadno-oljejedilno olje odpadno     odpadno-olje-posledica

 

 

 

 

 

 

JKP Brezovica je v sodelovanju z Občino Brezovica in s podjetjem Snaga d.o.o. pričelo s projektom »Zbiranje in pravilno odlaganje odpadnega jedilnega olja«.

Zbrano odpadno jedilno olje občani lahko odložijo v zbirne posode (rumene sode). Ena izmed teh posod se že nahaja na sedežu podjetja JKP Brezovica, v prihodnjih mesecih pa se načrtuje postavitev še desetih dodatnih posod po celotni občini. Poudariti je potrebno, da v zbirne posode sodi le odpadno jedilno olje, nikakor pa v njih ni dovoljeno odlaganje živalskih maščob, motornih in strojnih olj, ter maziv.

V sklopu izvedbe projekta vsakemu gospodinjstvu v občini pripada tudi brezplačna posoda za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Nekatera gospodinjstva so posode že prejela, saj smo bili predstavniki JKP Brezovica prisotni na prireditvi Županov dobrodelni bazar, ki se je odvijala v mesecu decembru. Gospodinjstva, ki posode še nimajo oz. je niso prejela, pa jo lahko brezplačno še vedno dobijo v času uradnih ur v prostorih vseh krajevnih skupnosti oz. na sedežu podjetja JKP Brezovica.

rumeni zabojniki za odpadno oljeodpadno olje - zelena posoda

ponovna uporaba odpadnega olja

     

 

 

 

 

 

Prvi koraki izvedbe projekta so bili osveščanje naših najmlajših občanov. V vseh vrtcih v občini je bilo izvedenih preko 10 delavnic, na katerih so bili otroci seznanjeni z delovanjem in pravilno uporabo kanalizacijskega sistema, obenem pa so spoznali tudi, da se včasih odpadek s primerno obdelavo lahko ponovno uporabi. Otroci so tako osvojili proces izdelovanja dišečih svečk iz odpadnega olja, saj si je na delavnici lahko vsak otrok izdelal svojo dišečo svečko. V januarju smo z aktivnostmi projekta nadaljevali v osnovnih šolah.

Za zagotavljanje kvalitetno izvedene gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda in zbiranja odpadkov smo odgovorni tako komunalni delavci, kot tudi vsi občani. JKP Brezovica tako poziva vse občane, da odgovorno pristopijo tako k uporabi kanalizacijskih sistemov, kot tudi k odlaganju odpadkov. Le s skupnimi močmi bomo lahko zagotovili ugodne bivanjske pogoje in pripomogli k čistejšemu okolju za nas in naše zanamce.