Poročilo o kakovosti vode 29.11.2019

VODOVODNI SISTEM PODPEČ , PRESERJE, NOTRANJE IN VNANJE GORICE

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
5 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz omrežja in zajetja)
1 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz zajetja)

UGOTOVITVE NA TERENU
​Stanje objektov in naprav
Na dan pregleda in pred tem je bilo pretežno suho vreme.
Na vodovodu se opravlja stalna filtracija pitne vode - ultrafiltracija in dezinfekcija s klorirno napravo (Vodarna Virje). Na zajetju Vnanje Gorice (vrtina) ni bila vključena priprava vode (dezinfekcija pitne vode - klorirna naprava).

V času pregleda se je uporabljalo vodo iz zajetja Virje in zajetja Vnanje Gorice (vrtina).
Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

 Št.  Odvzemno mesto   Skladen / neskladen    Prosti klor (mg/l)  Organoleptični izgled vode 
1.  Zajetje - vrtina VG-1 Vnanje Gorice skladen / sprejemljiv
2. Omrežje - Vrtec Vnanje Gorice skladen 0,04 sprejemljiv
3. Omrežje - Gorenja Brezovica 13 neskladen <0,03 sprejemljiv
4. Omrežje - vrtec Notranje Gorice skladen  0,09  sprejemljiv
5. Omrežje - Kamnik pod Krimom 6 skladen 0,05  sprejemljiv

 

Mikrobiološka preskušanja
Štiri odvzeti vzorci pitne so bili, glede na opravljen obseg laboratorijskih preskušanj skladni z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v prilogah pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15), medtem ko en vzorec ni bil skladen zaradi prisotnosti koliformnih bakerij (omr. Gorenja Brezovica 13).

Fizikalno kemijska preskušanja
Glede na obseg in rezultate opravljenih preiskav je bil odvzeti vzorec pitne vode, za fizikalno kemijska preskušanja, skladen z zahtevami zgoraj omenjenega pravilnika.

MNENJE
Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Podpeč - Preserje in Vnanje Gorice, varna.

PREDLAGANI UKREPI
Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.