Poročilo o kakovosti vode 20.6.2013

DATUM IN ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV

20. 6. 2013

5 - za mikrobiološke redne preiskave (iz zajetja in različnih delov omrežja)

2 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU

Stanje objektov in naprav

Na vodovodu se opravlja dezinfekcija pitne vode - klorirna in UV naprava (iz zajetja Virje) in dodatna UV naprava (oskrbovalno območje - Gorenja Brezovica). Iz zajetja Veliki Vrh - Vnanje Gorice (vrtina) pa ni priprave vode.
V času pregleda se je uporabljalo vodo iz zajetja Virje in zajetja Vnanje Gorice (vrtina). Dotok vode iz vodovoda JP VO-KA je bil zaprt.

Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

IZVIDI LABORATORIJSKIH PREISKAV

 Št.  Odvzemno mesto   Skladen / neskladen    Prosti klor (mg/l)  Organoleptični izgled vode 
1. Omrežje –Zajetje - Vrtina VG-1/2007 skladen / sprejemljiv
2. Omrežje – Jezero 70A skladen 0,27 sprejemljiv
3. Omrežje – Vrtec Podpeč skladen 0,12 sprejemljiv
4. Omrežje – OŠ Preserje skladen 0,10 sprejemljiv
5. Omrežje –Vrtec Vnanje Gorice skladen / sprejemljiv

 

Mikrobiološka preskušanja

Laboratorijska preskušanja so pokazala, da sta bili po pripravi vode vsi odvzeti vzorci pitne vode, glede na opravljen obseg laboratorijskih preskušanj skladni z mikrobiološkimi kriteriji navedenimi v Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)*.

Fizikalno kemijska preskušanja

Glede na obseg in rezultate izvršenih preiskav sta bila odvzeta vzorca pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja skladna z zahtevami zgoraj omenjenega pravilnika.

MNENJE

Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Podpeč - Preserje varna.

PREDLAGANI UKREPI

Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah pa upoštevati preventivne ukrepe pred možnimi tveganji zaradi onesnaženja vode. Zaradi pravočasnega ukrepanje, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je treba redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nazdor nad kvaliteto pitne vode opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.